Д О К У М Е Н Т И

Обществен съвет

Правилник за дейността на Математическа гимназия „Гео Милев – гр. Плевен 

Форми на обучение

Свободни места

Спортен календар

Учебни планове

Учебници

ЗБУТ

Квалификация учители

Стипендии

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.03.2017 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 30.06.2016 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.03.2016 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.12.2015 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 30.06.2015 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.12.2014 г