Д О К У М Е Н Т И

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО за учебната 2017/18 год.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Годишен план за дейността на училището 2018-2019

Обществен съвет

Правилник за дейността на Математическа гимназия „Гео Милев – гр. Плевен

Форми на обучение за учебната 2018/19 година

Свободни места за ученици

Училищен учебен план

Учебници

Стипендии

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 30.09.2017 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.03.2017 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 30.06.2016 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.03.2016 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.12.2015 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 30.06.2015 г.

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.12.2014 г