Г Р А Ф И Ц И
 

Седмично разписание - 2017-2018 уч.год, 2-ри срок

Контролни и класни

СИП и факултативни часове

Консултации на учителите с ученици

Консултиране на родители и ученици и водене на документация от класните ръководители

Приемно време на учителите за срещи с родители

Допълнителен час по физическа култура и спорт

Списък на учителите