Историческа справка

 ligo

   Продължение е на Първа мъжка гимназия
   1960г. става Трета политехническа гимназия
   1972г. става Математическа гимназия
   1981г. се открива профил "Физика"
   1988г. се открива профил "Биология"
   1998г. се открива профил "Информатика"
   2009г. броят на паралелките е 35 (от V до XII клас)
   2009г. броят на учениците е 902 

Математическа гимназия „Гео Милев” е сравнително младо училище. Неговата ранна история се свързва с образователните трансформации на новата комунистическа власт след 9 .09.1944г. и откритото през 1950 г. в Плевен Първо народно единно училище. От него по - късно се отделя гимназията. Училището е настанено в солидната сграда на  Мъжката гимназия /сега там се помещава  Медицински университет/. В духа на образователните стратегии на времето Министерството на народната просвета го определя за опитно политехническо училище поради добрата материална база, която успява да си създаде. 

 
 geo

През 1957г. училището приема за патрон името на поета Гео Милев. Директор е математикът г-н Георги Димов, който полага много грижи за извоюването на  нова самостоятелна сграда. След като това става факт,  училището се превръща в техническа база за производствено обучение.

През 1962г. с решение на местната власт се създава Трета смесена гимназия "Гео Милев". Единното училище официално се разделя на гимназия, в която се обучават 25 паралелки, и основно училище “Коста Златарев”. Още следващата учебна година поради постигнати добри резултати  Трета смесена гимназия е определена за образцово училище от Министерството на  народната просвета. В началото 70-те години става опитна база към БАН И НИИО “Тодор Самодумов” – София със следните задачи: въвеждане на нови методи на обучение, което тогава се свързва с производството, експериментиране на нови учебни програми и провеждане на изследователска работа в духа на държавната политика. Пряко ангажирани са група учители по математика, физика, химия, биология,  история и френски език.  

 1  1
 1

Учебната 1971/1972г., с решение на ИК на ОНС– гр.Плевен, Гимназията се преобразува в Математическа. Директор тогава е г-н Цвятко Цветков - преподавател по български език и литература. Първите физико-математически паралелки са приети след полагането на приемен изпит (общо 111 ученици). По програмата се предвижда подготвителен 8-ми клас със засилено изучаване на математика и физика, а профилът се избира в 9-ти клас.

През 70 -те години на миналия век в гимназията се развива сериозна и разнообразна методическа дейност. Обособени са различни типове комисии: творческа, методически по предмети, обединение на класните ръководители, комисия по професионално ориентиране. Предметните комисии работят по квалификационни планове в четири направления: научни изследвания, форми на практическото им приложение, извънкласна дейност и обогатяване на материалната база на училището. Учителите вземат активно участие в Прегледите на учителските организации (вид съревнование) и  в Националните педагогически четения и семинари по проблема: “Обучение, възпитание и развитие”, организирани ежегодно. Много резултатна е дейността на ученическите школи по математика, физика, химия, биология, целта на които е подготовка на учениците за участие в национални и международни състезания

 1
 1

През учебната 1981/1982г. е положено началото на профилирано обучение. Директор на училището е г-н Петър Маринов. Заедно с математическите паралелки се открива  самостоятелна физическа паралелка по учебен план и програма на Националната природоматематическата гимназия в София.

По случай 25 - годишнината от създаването на училището през 1987г. Държавният съвет на НРБ  награждава МГ "Гео Милев"- Плевен с орден "Кирил и Методий"- I  степен  за постигнати високи успехи в учебно -  възпитателната работа.

 1
 1

Учебната 1990/1991 г. ученици и учители посрещат в нова, голяма и модерна сграда, където се помещава училището и до днес. Започват и поредните образователни преобразувания, свързани със смяната на политическата система през 1989г.,  от които е засегната и МГ.

През следващите години броят на учениците се увеличава и съответно се появяват нови профили, с което се обогатява и разнообразява учебната, методическата и извънкласната дейност. Първите  две профилирани паралелки по биология са открити през1988/1989г., по информатика – 1998/1999.

 1
1

От 1995г. директор на училището е г-жа Ирена Борисова, преподавател по физика. Приоритет в развитието на училището е подготовката на отборите по математика, физика, астрономия, биология, информатика и химия за участие в национални олимпиади, състезания и турнири. Постигнатите високи резултати доведоха до ежегодно традиционно  заемане на призови индивидуални и отборни места, както и до класиране на ученици за участие в международни олимпиади.

Не са малко и успехите в областта на хуманитарните науки. Те се отбелязват с извоюваните лауреатски места на олимпиадите по философия, български език и литература, история, гражданско образование и възпитание. Традиция вече са и наградите на наши ученици  от исторически, литературни, философски  и художествени  конкурси. В историята си училището има натрупан опит в управлението и осъществяването на  проекти по НП „Сократ” – „Коменски 1”, по ОП „Развитие на човешките ресурси” - проекти на  МОН и община Плевен. Индивидуално учителите активно се включват в квалификационни курсове, конференции и семинари.

 1
 1

От 2001г., в  МГ започват да се обучават и ученици в пети, шести и седми клас по една паралелка - момичета и момчета с изявени математически способности.

Непрекъснато се работи и по обогатяването и модернизирането на материално - техническата база, което оптимизира училищната среда и подобрява условията, в които протича учебния процес.

 1